CHI Nederland


11 januari 2000

Door:
Jacques Terken (TUE - IPO, Center for User-System Interaction) en Ellen Bosgoed (KPN Research)

Op deze bijeenkomst belichtten twee sprekers het toepassen van spraak in user interfaces vanuit een verschillend perspectief. Jacques Terken gaf een overzicht van de stand van zaken in het wetenschappelijk onderzoek naar het toepassen van spraak. Ellen Bosgoed besprak het gebruik van spraak in user interfaces als element in het aanbieden van commerciele services.

Opvallend was echter dat de spreekwoordelijke kloof tussen onderzoek en toepassing in dit geval afwezig leek, en de sprekers elkaars demonstraties als voorbeelden gebruikten.

Beide sprekers benadrukten dat het gebruik van spraak in user interfaces iets anders is dan "speech-only" interfaces, hoewel de meeste mensen bij het woord "spraak" onmiddellijk zullen denken aan de telefoon. Meer en meer wordt spraak echter toegepast naast en ter ondersteuning van andere media, bijvoorbeeld bij internet applicaties.

Jacques Terken

Jacques Terken stelde vast dat tenminste één HCI expert (Shneiderman) in de vorm van een "guideline" beweerd heeft dat taal/spraak-gebaseerde interactie waar mogelijk vermeden dient te worden. Anderzijds wordt taal- en spraaktechnologie vaak voorgesteld als sleuteltechnologie voor de 21ste eeuw ("conversational interfaces"). Deze tweede mening hoort men vooral op conferenties van spraakonderzoekers, en dat is toch een beetje preken voor eigen parochie. In de voordracht ging hij in op de voor- en nadelen van spraakgebaseerde mens-computer interactie, onder meer aan de hand van voorbeelden van zowel experimentele als commerciele applicaties.

Ellen Bosgoed

Ellen Bosgoed ging in haar lezing in op de usability-aspecten van spraakgestuurde telefoniediensten. Aan de hand van verschillende demonstraties van bestaande spraakdiensten en prototypen van diensten, belichtte zij belangrijke punten die spelen bij het ontwerpen van dit soort diensten.

De sprekers

Jacques Terken is taalpsycholoog. In de functie van UHD is hij verbonden aan het onderzoeksprogramma Spoken Language Interfaces van IPO, Center for User-System Interaction. Zijn onderzoeks-interesses hebben betrekking op het gebied van de spraakinterfaces en spraak+ (multimodale) interfaces.

Ellen Bosgoed is technisch natuurkundige en als onderzoeker verbonden aan de groep Spraak & Taal van de afdeling Systems Integration and Application for Multimedia van KPN Research. Haar werk is gericht op spraaktechnologie en de integratie tussen spraak en (o.a.) Internet.