CHI Nederland


13 juni 2000

Door:
Geert de Haan

Voor de eerste keer vond een avondsessie van SIGCHI.NL plaats in Groningen. Op 13 juni vonden twee presentaties plaats waarin interactieontwerp, vormgeving en navigatie centraal stonden. De eerste presentatie betrof de Informatie Beheer Groep en de tweede ging over Verkeersinformatie en rijsimulatie

Informatie Beheer Groep

Jaap Wolters, webmaster op de communicatieafdeling van de IB-Groep.

Antonio A-tjak, van Eden heeft het vormgevings- en interactie ontwerp voor de nieuwe IB-Groep sites gemaakt.

De IB-Groep ziet Internet als ÈÈn van de belangrijkste communicatiekanalen. Eind vorig jaar is de site van de IB-Groep (www.ib-groep.nl) op alle fronten vernieuwd; een nieuw communicatie concept, vormgevings- en interactieconcept, een nieuw technisch concept en een nieuwe beheeromgeving.

De IB-Groep kan Internet hierdoor inzetten om grote databases te ontsluiten voor één op één communicatie met haar klanten. Want daar wil zij naartoe groeien.

Centraal staat niet meer de regelgeving, maar de levensloop van de scholier of student die onderwijs volgt. Dit komt ook terug in de grafische vormgeving. Bovendien is veel aandacht geschonken aan het gebruiksgemak en navigatie. Eden heeft dit gedeelte voor haar rekening genomen. Voor de ontwikkeling is ook afstemming geweest met klatengroepen.

Vorig jaar is de IB-Groep genomineerd voor de Webwijzer Award . Volgens het juryrapport omdat "De IB-Groep de site daadwerkelijk inzet voor haar primaire processen. De site zeer informatief is, veel faciliteiten biedt en een hoge kwaliteit heeft."

Jaap en Antonio deden in hun presentatie uitgebreid verslag van dit project en lieten uiteraard de nieuwe site zien.

De IB-Groep verzorgt voor het ministerie van OCenW de uitvoering van een deel van haar wet- en regelgeving zoals: Studiefinanciering, Tegemoetkoming studiekosten, inning van Lesgeld.

Daarnaast voert de IB-Groep ook werkzaamheden uit rondom de waardering van diploma's en de organisatie van school- en staatsexamens.

Verkeersinformatie en rijsimulatie

Marcel Wierda, geeft sinds 1996 leiding aan VESC.

Marcel Wierda is eind jaren 80 afgestudeerd aan de RU Groningen in de experimentele psychologie met als bijvak sociale informatica om vervolgens gedurende een tiental jaren divers onderzoek te verrichten voor het Verkeerskundig Studiecentrum (thans COV). Sinds 1996 geeft Wierda leiding aan VESC, een klein, op academisch niveau opererend 3D visualisatie en simulatie bureau.

In de ontwerpfase van systeem- en applicatie-software heeft VESC als ontwikkelaar als eerste uitgangspunt dat een product precies dat moet doen wat de eindgebruiker wil en wel snel, betrouwbaar en drempelloos. Deze doelstelling lijkt triviaal maar dat is het in de praktijk niet. De bijdrage maakte duidelijk waarom niet. Uitgegaan werd van een korte analyse van de gebruikerstaak waarin een hiërarchisch onderscheid centraal staat met drie verschillende handelingsniveaus Het model heeft geen wetenschappelijke pretenties maar wordt succesvol in de praktijk toegepast. De hiërarchie tussen een operationeel, tactisch en strategisch handelings-niveau wordt uiteengezet door een aantal door VESC ontwikkelde applicaties te demonstreren. Onder andere werden "Via Mira" en de "ANWB Internet Actuele Verkeersinformatie" in werking getoond, systemen die continue, onbemand, real time gedetailleerde verkeersgegevens omzetten in snel begrijpbare verkeersinformatie en deze presenteren aan het publiek. Bij het ontwerp van deze systemen is bewust de interface tussen mens en computer op alle drie onderscheiden niveaus tot een minimum beperkt, mogelijk kan dit het succes van de projecten verklaren (ANWB Internet Verkeersinformatie heeft 1.000.000 bezoekers per maand, bron: ANWB Hoofddirectie).

De laag tussen mens en computer, als de functionele eenheid, kan (dus) heel dun zijn maar ook, door de taak gedicteerd, omvangrijk en in eerste aanleg moeilijk te doorgronden. Als voorbeeld geldt de alom bekende CAD programmatuur. Er is een klasse computerapplicaties die heel bijzonder is met betrekking tot de aard van de interface: simulatoren. Bij deze apparaten moet de HCI in de klassieke betekenis worden teruggebracht tot een minimum. De interacties op conceptueel niveau kunnen echter zeer complex en uitgebreid worden: het simulator systeem moet "weten" wat de bedoelingen zijn van de simulatorgebruiker opdat de waargenomen omgeving in de simulator kan worden aangepast aan de verwachtingen en intenties van de gebruiker. Hoe dit in de praktijk uitpakt werd gedemonstreerd aan de hand van een aantal VESC simulaties. Onder andere werd het prototype van de rijtrainingssimulator SimIT getoond. Verdere achtergrond informatie omtrent de SimIT simulator kan worden gevonden opwww.vesc.nl of www.SimIT.nl.